Komunikat po spotkaniu Sztabu Kryzysowego 25.02.2022

//Komunikat po spotkaniu Sztabu Kryzysowego 25.02.2022

Druhny i druhowie!

Dzisiaj w godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie Sztabu Kryzysowego ZHP, 
w którym wzięli udział:

 • Wiceprzewodnicząca ZHP,
 • Komendanci chorągwi,
 • Przedstawiciele Głównej Kwatery ZHP wraz z komisarzami zagranicznymi
  i kierowniczką Wydziału Zagranicznego ZHP.

Ustalenia Sztabu Kryzysowego podczas zbiórki w dniu 25.02.2022 r.: 

 • Określono nazwę akcji pomocowej, organizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego dla ofiar konfliktu w Ukrainie na „ZHP dla Ukrainy”,
 • Na portalu społecznościowym Facebook na profilu ZHP powstało wydarzenie “ZHP dla Ukrainy”, które stanowić będzie przestrzeń do wymiany doświadczeń, a także inspiracji programowych,
 • Ustalono skład osobowy, kształt organizacyjny i kompetencje zespołów wchodzących w skład Sztabu Kryzysowego ZHP:
  • Zespół logistyczny pod przewodnictwem hm. Anny Peterko,
  • Zespół wsparcia technicznego pod przewodnictwem hm. Piotra Stanisławskiego,
  • Zespół programowy pod przewodnictwem hm. Agnieszki Rytel,
  • Zespół komunikacji pod przewodnictwem hm. Bartłomieja Walkowskiego.
 • Uznano za priorytet sprawną komunikację z partnerami na terenie Ukrainy, uzależniając od niej powodzenie skoordynowanych działań w ramach akcji „ZHP dla Ukrainy”,
 • W każdej chorągwi powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za komunikację w ramach akcji “ZHP dla Ukrainy”,
 • Zespół komunikacji został zobowiązany do przygotowania planu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Zespół programowy został zobowiązany do przygotowania materiałów na temat wsparcia psychologicznego naszych podopiecznych oraz kadry, a także w zakresie przygotowania konspektów dotyczących pracy oraz sposobu komunikowania naszym podopiecznym o konflikcie zbrojnym w Ukrainie.

W związku z powyższym apelujemy do członków ZHP o: 

 • angażowanie się w działania organizowane przez agendy rządowe (Urzędy Wojewódzkie) oraz inne jednostki samorządu terytorialnego, które działają w porozumieniu z Urzędami Wojewódzkimi
 • włączenie się instruktorów w całym kraju do służby w punktach informacyjnych zlokalizowanych na dworcach PKP – zgłoszenia również do koordynatorów chorągwianych
 • Kontynuowanie pracy programowej i wychowawczej przez wszystkich instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego zgodnie z przyjętymi założeniami.

Na chwilę obecną diagnozujemy trzy główne obszary działań podejmowanych przez członków ZHP:

 1. Pomoc osobom, które zostały dotknięte konfliktem wojennym i szukają schronienia w naszym kraju
 1. Działania skierowane do członków ZHP w tym:
 • Działania o charakterze programowym wspierające pracę środowisk
 • Działania mające na uwadze wsparcie psychologiczne kadry oraz członków naszej organizacji
 1. Współpraca z organizacjami harcerskimi i skautowymi w Ukrainie oraz w Europie w zakresie pomocy udzielanej uchodźcom wojennym

Sztab kryzysowy wspólnie z komendantami chorągwi określił pola działania, na których w sposób szczególny będą angażować się harcerze i instruktorzy ZHP. Wśród priorytetów wskazano następujące zadania:

 • Wsparcie punktów recepcyjnych i informacyjnych przez pełnoletnich instruktorów

Szczególnie o służbę proszeni są instruktorzy w chorągwiach zlokalizowanych na wschodzie naszego kraju.

 • Paczka dla uchodźcy 

Zachęcamy do zbadania potrzeb jakie wypływają na gruncie regionalnym. Zalecamy kontakt w tej sprawie z jednostkami samorządu terytorialnego, które pozostają w ścisłym kontakcie z Urzędami Wojewódzkimi.

 • Bank miejsc pobytu dla uchodźców

W najbliższych dniach bardzo duża rzesza obywateli Ukrainy będzie poszukiwała w naszym kraju lokum w którym będą mogli się schronić na najbliższe miesiące. W porozumieniu z komendantami chorągwi powstaje centralna platforma do zgłaszania takich miejsc. Do czasu jej powstania zachęcamy, aby taka baza lokalowa powstała w ramach chorągwi.

 • Centralna Zbiórka pieniędzy na pomoc humanitarną

W najbliższych dniach GK ZHP wydzieli subkonto dedykowane zbieraniu wsparcia finansowego, które przeznaczone zostanie na pomoc humanitarną świadczoną przez jednostki ZHP na terenie całego kraju.

 • Lokalne zbiórki pieniędzy 

W przypadku zwiększonych potrzeb, chorągwie mogą także podjąć decyzję o uruchomieniu subkonta dedykowanego zbieraniu darowizn, które przeznaczone zostaną na działania podejmowane przez te jednostki w poszczególnych województwach.

 • Zajęcia dla dzieci ukraińskich podczas zbiórek harcerskich

Najbliższe dni i miesiące to także ogromny napływ dzieci, które w naszym kraju mogą czuć się zagubione. Już teraz apelujemy do gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich o włączenie w miarę możliwości ukraińskich dzieci w życie naszych jednostek.

 • Szkolenia (pierwsza pomoc, edukacja, językowe…)

Szczególnie ważne dla skuteczności wszystkich podejmowanych przez harcerki i harcerzy działań jest odpowiednie przeszkolenie kadry oraz harcerzy w zakresie komunikacji czy odpowiedniej, przemyślanej formy pomocy; chcemy pełnić odpowiedzialną służbę.

 • Wsparcie harcerskich specjalistów (psychologowie, prawnicy itp.)

Wśród naszych instruktorów oraz naszych sojuszników mamy wielu specjalistów. Nasi ukraińscy bracia i siostry będą z pewnością potrzebowali pomocy psychologów, prawników oraz innych specjalistów. W tym obszarze widzimy ogromne pole do działania i zachęcamy do tworzenia zespołów specjalistów w chorągwiach, a nawet hufcach.

Na spotkaniu potwierdzono, iż ZHP jest w stałym kontakcie z odpowiednimi jednostkami administracji rządowej i w razie kolejnych sygnałów o potrzebie dodatkowej służby w jaką możemy się zaangażować, będziemy o tym informować na oficjalnych kanałach komunikacji ZHP.

(za zhp.pl)

2022-02-26T12:21:58+00:0025/02/2022|

About the Author: