Stopnie instruktorskie

//Stopnie instruktorskie
Stopnie instruktorskie2020-02-26T13:50:55+00:00

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej ZHP ma uprawnienia do prowadzenia prób harcmistrzowskich nadane rozkazem Naczelnika L9/2018 z dnia 19.09.2018 r.

Uprawnienia są ważne do dnia 31.12.2020 r.

Komisja pracuje zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich przyjętym Uchwałą nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 02.12.2016 r. oraz Regulaminem Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej ZHP stanowiącym załącznik do Uchwały nr 5/IX/2020 Komendy Chorągwi Łódzkie ZHP z dnia 08.01.2020 r.

Komisja spotyka się w stałym terminie – 2 środa miesiąca, godz. 17.00. Osoby zgłaszające udział w komisji są zobowiązane przesłać materiały najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem na adres chksi@lodzka.zhp.pl

Dokumenty komisji zamieszczone są do pobrania na stronie www.lodzka.zhp.pl w zakładce do pobrania/kształcenie i praca z kadrą/Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Adam Cieślak – przewodniczący

hm. Mieczysław Mika – wieceprzewodniczący,

hm. Marek Skrzydlewski – wiceprzewodniczący

hm. Magdalena Kołodziejska – wiceprzewodnicząca, sekretarz

hm. Alicja Bilecka

hm. Agnieszka Ciesielska

hm. Katarzyna Kordecka

hm. Izabela Piwowarska-Jędrzejczak

hm. Wiesława Szczawińska

hm. Katarzyna Wybrańska

REGULAMIN PRACY
Komisji Stopni Instruktorskich
Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego (CHKSI)

 1. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI
 1. ChKSI funkcjonuje zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich, zatwierdzonym Uchwałą nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich oraz niniejszym regulaminem.
 2. Siedziba ChKSI mieści się w budynku Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 19
 3. Komisja liczy minimum 5 instruktorów w stopniu harcmistrza i wyłania ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza.
 4. Pracą ChKSI kieruje jej przewodniczący z pomocą wiceprzewodniczących.
 5. ChKSI odbywa swe zbiórki raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości harmonogramem. W zależności od potrzeb komisja może wyznaczyć dodatkowy termin zbiórki lub odbyć zbiórki wyjazdowe na wniosek komisji stopni instruktorskich hufca lub międzyhufcowych komisji stopni.
 6. Komisja podejmuje wszelkie decyzje na zasadzie porozumienia. Głosowanie, w którym brana jest pod uwagę zwykła większość głosów, uznaje się za ostateczną metodę uzgodnienia stanowiska przez członków Komisji.
 7. Komisja rozpatruje wnioski złożone najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zbiórki.
 8. Członkowie komisji wysyłają uwagi i pytania do złożonych materiałów najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zbiórki
 9. Członkowie ChKSI w miarę potrzeb udzielają dodatkowych konsultacji.
 10. Po zbiórce ChKSI sekretarz przekazuje komendantowi Chorągwi Łódzkiej ZHP informację o otwartych lub zamkniętych próbach wraz z wnioskiem o otwarcie próby, zamknięcie jej z wynikiem pozytywnym i przyznaniem stopnia lub o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym.
 11. W zbiórkach ChKSI mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni instruktorzy.
 12. Członkowie ChKSI nie mogą być opiekunami prób realizowanych w tej Komisji. W szczególnych przypadkach ChKSI, na wniosek członka Komisji może wyrazić zgodę na pełnienie przez niego funkcji opiekuna próby. W takim przypadku instruktor ten nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji dotyczącej podopiecznego.
 13. Zbiórki ChKSI odbywają się w strojach organizacyjnych.
 1. OTWARCIE PRÓBY
 1. Warunkiem otwarcia próby na stopień instruktorski jest złożenie w ChKSI wniosku o otwarcie próby według wzoru (załącznik nr 1). Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać najpóźniej 14 dni przed datą zbiórki ChKSI na adres chksi@lodzka.zhp.pl, a w wersji papierowej złożyć najpóźniej w dniu zbiórki ChKSI.

 1. Wniosek powinien zawierać:
  1. dane kandydata wraz z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym,
  2. dane opiekuna próby wraz z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym,
  3. informację o przebiegu służby instruktorskiej kandydata,
  4. program próby zakładający realizację wymagań zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich,
  5. przewidywany czas trwania próby,
  6. opinię bezpośredniego przełożonego,
  7. potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej kandydata (należy podać numer rozkazu zaliczającego służbę),
  8. potwierdzenie opłacenia składek członkowskich przez kandydata i opiekuna.

Zadanie na poziomie chorągwi powinno być skonsultowane z członkiem komendy chorągwi zgodnie z zakresem odpowiedzialności.

 1. Opiekun próby jest zobowiązany do stawienia się na zbiórce ChKSI wraz z podopiecznym.
 • OCENA PRZEBIEGU PRÓBY
 1. Nad prawidłowym przebiegiem próby czuwa opiekun próby.
 2. Realizacja zadań może być kontrolowana przez członków ChKSI i osoby przez nią upoważnione.
 3. Zadania realizowane na poziomie chorągwi opiniowane są przez członków komendy chorągwi zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.
 1. ZAMKNIĘCIE PRÓBY
 1. Warunkiem zamknięcia próby jest zrealizowanie zatwierdzonego programu próby oraz złożenie wniosku o zamknięcie próby (załącznik nr 1). Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać najpóźniej 14 dni przed datą zbiórki ChKSI na adres chksi@lodzka.zhp.pl, a w wersji papierowej złożyć najpóźniej w dniu zbiórki ChKSI.
 2. Wniosek powinien zawierać:
 3. sprawozdanie z realizacji zadań oraz sposobu dojścia do poziomu opisanego w idei stopnia. Sprawozdanie nie powinno przekraczać 6 stron A4 (ok. 10800 znaków). Dokumentację uzupełniającą kandydat przedstawia podczas zbiórki ChKSI,
 4. opinię opiekuna próby o zdobywającym stopień i o przebiegu próby,
 5. opinię bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego służbę instruktorską,
 6. potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej kandydata (należy podać numer rozkazu zaliczającego służbę),
 7. potwierdzenie opłacenia składek członkowskich przez kandydata i opiekuna.
 1. Opiekun próby jest zobowiązany do stawienia się na zbiórce ChKSI wraz z podopiecznym.
 1. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH CHORĄGWI
 1. ChKSI na bieżąco monitoruje i wspiera pracę hufcowych i międzyhufcowych Komisji Stopni Instruktorskich.
 2. ChKSI organizuje seminaria i warsztaty dla hufcowych i międzyhufcowych Komisji Stopni Instruktorskich. Udział w seminariach i warsztatach dla członków hufcowych i międzyhufcowych KSI jest obowiązkowy przynajmniej raz w roku.
 3. ChKSI organizuje warsztaty dla opiekunów prób podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich.
 4. ChKSI we współpracy z Chorągwianą Szkołą Instruktorską oraz Referatami Programowymi odpowiada za zbieranie i  upowszechnianie materiałów opracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie. ChKSI archiwizuje elektronicznie materiały z prób na stopnie instruktorskie w sposób umożliwiający ich przetwarzanie oraz wykorzystanie w działalności Chorągwi Łódzkiej ZHP.
 5. ChKSI corocznie przedstawia komendzie chorągwi sprawozdanie z działalności i plan pracy uwzględniający zadania powierzone przez komendę.

Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej. ZHP został zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP w dniu 08.01.2020 r. Uchwałą nr 5/IX/2020 i obowiązuje od dnia przyjęcia.