Stopnie instruktorskie

//Stopnie instruktorskie
Stopnie instruktorskie2019-02-04T14:37:05+00:00

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej ZHP ma uprawnienia do prowadzenia prób harcmistrzowskich nadane rozkazem Naczelnika L6/2015 z dnia 30.06.2015 r.

Uprawnienia są ważne do dnia 30.06.2018 r.

Komisja pracuje zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich przyjętym Uchwałą nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 02.12.2016 r. oraz Regulaminem Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej ZHP stanowiącym załącznik do Uchwały nr 40b/VII/2017 Komendy Chorągwi Łódzkie ZHP z dnia 02.02.2017 r.

Komisja spotyka się w stałym terminie – 2 środa miesiąca, godz. 17.00. Osoby zgłaszające udział w komisji są zobowiązane przesłać materiały najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem na adres chksi@lodzka.zhp.pl

Dokumenty komisji zamieszczone są do pobrania na stronie www.lodzka.zhp.pl w zakładce do pobrania/kształcenie i praca z kadrą/Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Adam Cieślak – przewodniczący

hm. Mieczysław Mika – wieceprzewodniczący,

hm. Marek Skrzydlewski – wiceprzewodniczący

hm. Magdalena Kołodziejska – wiceprzewodnicząca, sekretarz

hm. Alicja Bilecka

hm. Ewa Grabarczyk

hm. Katarzyna Kordecka

hm. Izabela Piwowarska-Jędrzejczak

hm. Wiesława Szczawińska

hm. Katarzyna Wybrańska

REGULAMIN PRACY
Komisji Stopni Instruktorskich
Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego (CHKSI)

 1. ORGANIZACJA PRACY KOMISJI
 1.  Komisję Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej ZHP, zwaną dalej ChKSI, powołuje rozkazem oraz mianuje jej członków i dokonuje zmian w składzie komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP.
 2. Komisja liczy minimum 5 instruktorów w stopniu harcmistrza i wyłania ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza.
 3. ChKSI funkcjonuje zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich, zatwierdzonym
  Uchwałą nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie sytemu stopni instruktorskich oraz niniejszym regulaminem.
 4. Siedziba ChKSI mieści się w budynku Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP w Łodzi ul. Stefanowskiego 19
 5. ChKSI odbywa swe zbiórki raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości harmonogramem. W zależności od potrzeb komisja może wyznaczyć dodatkowy termin zbiórki lub odbyć zbiórki wyjazdowe na wniosek komisji stopni instruktorskich hufca lub międzyhufcowych komisji stopni.
 6. Pracą ChKSI kieruje jej przewodniczący z pomocą wiceprzewodniczących.
 7. Komisja może pracować całym składem lub w zespołach roboczych.
 8. Decyzje ChKSI są prawomocne przy obecności minimum 3 członków komisji (w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego).
 9. Komisja podejmuje wszelkie decyzje na zasadzie porozumienia. Głosowanie, w którym brana jest pod uwagę zwykła większość głosów, uznaje się za ostateczną metodę uzgodnienia stanowiska przez członków Komisji.
 10. Komisja rozpatruje wnioski złożone najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zbiórki.
 11. Członkowie ChKSI w miarę potrzeb udzielają konsultacji.
 12. Po zbiórce ChKSI sekretarz przekazuje komendantowi Chorągwi Łódzkiej ZHP informację o otwartych lub zamkniętych próbach wraz z wnioskiem o otwarcie próby, zamknięcie jej z wynikiem pozytywnym i przyznaniem stopnia lub o zamknięcie próby z wynikiem negatywnym.
 13. Od decyzji ChKSI przysługuje instruktorom prawo odwołania do komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP w terminie 14 dni od daty zbiórki.
 14. Zbiórki ChKSI odbywają się w strojach organizacyjnych.
 1. OTWARCIE PRÓBY
 2. Warunkiem otwarcia próby na stopień instruktorski jest złożenie w ChKSI wniosku o otwarcie próby według wzoru (załącznik nr 1). Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać najpóźniej 7 dni przed datą zbiórki CHKSI na adres chksi@lodzka.zhp.pl a w wersji papierowej złożyć najpóźniej w dniu zbiórki ChKSI.
 3. Wniosek winien zawierać:
  1. dane kandydata (wraz z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym),
  2. dane opiekuna próby (wraz z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym),
  3. przebieg służby instruktorskiej kandydata,
  4. program próby zakładający realizację wymagań zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich,
  5. przewidywany czas trwania próby,
  6. opinię bezpośredniego przełożonego,
  7. potwierdzenie zaliczenia służby instruktorskiej (należy podać numer rozkazu zaliczającego służbę).
  8. potwierdzenie opłacenia składek członkowskich

Przed złożeniem próba może być skonsultowana z członkami ChKSI. W tym celu kandydat przesyła jej wersję elektroniczną w terminie najpóźniej 30 dni przed zbiórką ChKSI na adres chksi@lodzka.zhp.pl i po uzyskaniu pozytywnej opinii przedkłada w wymaganym terminie. Zadanie na poziomie chorągwi powinno być skonsultowane z członkiem komendy chorągwi zgodnie z zakresem odpowiedzialności.

 1. Opiekunem próby może być instruktor z zaliczoną służba instruktorską:
 2. a) na stopień przewodnika/przewodniczki – harcmistrz/harcmistrzyni lub podharcmistrz/podharcmistrzyni,
 3. b) na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni – harcmistrz/harcmistrzyni, a także podharcmistrz/podharcmistrzyni, który spełnia łącznie następujące warunki :

– uzyskał zgodę właściwej KSI,

– posiada stopień od minimum 2 lat,

– ma otwartą próbę harcmistrzowską,

– jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską.

 1. c) na stopień harcmistrza – harcmistrz
 2. Opiekun próby jest zobowiązany do stawienia się na zbiórce ChKSI wraz z podopiecznym.
 3. W przypadku warunkowego otwarcia próby kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku w terminie uzgodnionym z ChKSI. Komisja zobowiązana jest do rozpatrzenia złożonego uzupełnia w ciągu miesiąca od daty jego złożenia.

III. OCENA PRZEBIEGU PRÓBY

 1. Okres odbywania próby przeznaczony na realizację zadań określa kandydat we wniosku o otwarcie próby. Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.
 2. Przedłużenie czasu realizacji próby może nastąpić po uzyskaniu zgody Komisji.
 3. W przypadku niezakończenia próby w uzgodnionym terminie, ChKSI najpóźniej po upływie trzech miesięcy wzywa zdobywającego stopień i jego opiekuna do stawienia się na zbiórce ChKSI, podczas której dokonuje się oceny realizacji próby oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania lub jej zamknięciu. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje zamknięciem próby z wynikiem negatywnym. Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem próby czuwa opiekun próby.
 5. Realizacja zadań może być kontrolowana przez członków ChKSI i osoby przez nią upoważnione. Zadania realizowane na poziomie chorągwi opiniowane są przez członków komendy chorągwi zgodnie z odpowiedzialnością.
 6. ChKSI ma prawo:
 1. zmienić, za zgodą lub na wniosek kandydata proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej trwania,
 2. przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i programu jego rozwoju,
 3. w uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruktorskiej niezbędny do otwarcia próby na kolejny stopień,
 4. w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie zawodowe i instruktorskie, dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandydata, pominąć niektóre wymagania na stopień opisując ten fakt w karcie próby. wraz
  z uzasadnieniem
 1. ZAMKNIĘCIE PRÓBY
 1. Warunkiem zamknięcia próby jest:
 1. zrealizowanie zatwierdzonego programu próby,
 2. złożenie wniosku (załącznik nr 1) o zamknięcie próby na co najmniej 7 dni przed terminem zbiórki ChKSI wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań. Sprawozdanie nie powinno przekraczać 6 stron (10 tys. znaków). Dokumentację uzupełniającą kandydat przedstawia podczas zbiórki ChKSI,
 3. złożenie przez opiekuna próby pisemnej opinii o zdobywającym stopień i przebiegu próby,
 4. złożenie pisemnej opinii bezpośredniego przełożonego i komendanta zaliczającego służbę instruktorską,
 5. stawienie się wraz z opiekunem próby w uzgodnionym terminie na zbiórce ChKSI.
 1. ChKSI po odbyciu rozmowy z kandydatem w obecności opiekuna podejmuje w głosowaniu decyzję o zamknięciu próby.
 2. Od decyzji ChKSI kandydat może odwołać się zgodnie z punktem I.13 niniejszego regulaminu.
 1. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH CHORĄGWI
 1. ChKSI na bieżąco monitoruje i wspiera pracę hufcowych i miedzyhufcowych Komisji Stopni Instruktorskich.
 2. ChKSI raz w roku opiniuje pracę hufcowych KSI i wnioskuje do komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP o nadanie im prawa do prowadzenia prób przewodnikowskich i podharcmistrzowskich biorąc pod uwagę:
  1. poziom prób i ich zgodność z obowiązującym Systemem Stopni Instruktorskich,
  2. jakość pracy prowadzonej z opiekunami prób,
  3. przeszkolenie członków hufcowych KSI do pełnionej funkcji,
  4. udział w formach kształceniowych przeznaczonych dla członków KSI.
  5. jakość prowadzonych działań w zakresie stymulowania rozwoju instruktorów.
 3. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej opinii do prowadzenia prób podharcmistrzowskich jest:
  1. w składzie hufcowej KSI pracuje minimum 50% instruktorów w stopniu harcmistrza/harcmistrzyni,
  2. przewodniczący HKSI posiada stopień harcmistrza/harcmistrzyni,
  3. HKSI złożyła w terminie do 30 listopada roczne sprawozdanie ze swojej działalności według wzoru (załącznik nr 2), zawierające informacje o: ilości otwartych i zamkniętych prób, pracy z opiekunami prób, przeszkoleniu członków HKSI i udziale członków HKSI w formach kształceniowych przeznaczonych dla członków komisji stopni instruktorskich.
 4. W przypadku cofnięcia uprawnień HKSI ma prawo ubiegać się ponownie o ich przyznanie po spełnieniu warunków regulaminowych oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dokonanej przez ChKSI.
 5. ChKSI organizuje seminaria/warsztaty dla hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich. Udział w seminariach/warsztatach dla członków hufcowych KSI jest obowiązkowy przynajmniej raz w roku.
 6. W  zbiórkach ChKSI mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni instruktorzy.
 7. Członkowie ChKSI nie mogą być opiekunami prób realizowanych w tej komisji. W szczególnych przypadkach ChKSI, na wniosek członka komisji może wyrazić zgodę na pełnienie przez niego funkcji opiekuna próby. W takim przypadku instruktor ten nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji dotyczącej podopiecznego.
 8. ChKSI we współpracy z Chorągwianą Szkołą Instruktorską oraz Zespołem Metodycznym odpowiada za zbieranie i  upowszechnianie materiałów opracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie. ChKSI archiwizuje elektronicznie materiały z prób na stopnie instruktorskie
  w sposób umożliwiający ich przetwarzanie oraz wykorzystanie w banku metodycznym Chorągwi Łódzkiej ZHP.
 1. W przypadku niewłaściwego realizowania zadań przez KSI hufca komendant chorągwi może, po zasięgnięciu opinii KSI chorągwi lub na jej wniosek, odebrać KSI hufca uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich, jednocześnie przekazując prawo prowadzenia prób podharcmistrzowskich instruktorów z przydziałem służbowym do tego hufca do działającej
  w tej chorągwi KSI innego hufca lub międzyhufcowej KSI lub KSI chorągwi.
 2. W przypadku niewłaściwego realizowania zadań przez KSI hufca, komendant chorągwi, po zasięgnięciu opinii KSI chorągwi lub na jej wniosek, zobowiązuje komendę hufca do wprowadzenia programu naprawczego a także może odebrać KSI hufca uprawnienia do prowadzenia prób przewodnikowskich i ją rozwiązać, jednocześnie przekazując prawo prowadzenia prób instruktorskich osób z przydziałem służbowym do tego hufca do działającej w tej chorągwi KSI innego hufca lub międzyhufcowej KSI lub KSI chorągwi, a także określając warunki ponownego powołania KSI hufca. Maksymalny czas działania hufca,
  w którym nie jest powołana KSI wynosi 1 rok.

Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Łódzkiej ZHP został zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Chorągwi Łódzkiej ZHP w dniu 02 lutego 2017 r.. Uchwałą nr  …………. i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 r.

Regulamin Pracy Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich