Aktualizacja wytycznych dotyczących powrotu do bezpośredniej działalności harcerskiej – 23.07.2020 r.

//Aktualizacja wytycznych dotyczących powrotu do bezpośredniej działalności harcerskiej – 23.07.2020 r.

Druhny i druhowie,

Główna Kwatera ZHP dokonała aktualizacji zawartości strony www.zhp.pl/wracamy. Poniżej znajdują się elementy które zostały zaktualizowane 23 lipca 2020 r.

Na stronie www.zhp.pl/wracamy znajdują się aktualnie obowiązujące wytyczne.

Zaktualizowany harmonogram:

Bieżąca działalność harcerska przebiegać powinna zgodnie z następującymi zasadami:

Od 24 lipca 2020 r. możliwe będą:

 • zbiórki zastępów – grupy do 10 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa,
 • zbiórki drużyny/gromady – przy założeniu pracy w grupach do 20 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa,
 • spotkania kadry – zbiórki instruktorskie bez noclegu (16+), zbiórki władz ZHP – grupy do 50 osób w pomieszczeniach, grupy do 150 osób na wolnym powietrzu,
 • formy szkoleniowe dla kadry (16+) organizowane w okresie wakacji:
  • z noclegiem – na zasadach HAL (podlegają takim samym zasadom jak wszystkie formy wypoczynku) z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego,
  • bez noclegu – na zasadach NAL z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
 • formy szkoleniowe dla kadry (18+) z ewentualnym noclegiem – grupy do 50 osób.

Od 1 września 2020 r. możliwe będą:

 • zbiórki zastępów – grupy do 10 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa,
 • zbiórki drużyny/gromady – przy założeniu pracy w grupach do 20 osób po uprzednim spotkaniu komendy hufca z drużynowymi i poinformowaniu ich o zasadach bezpieczeństwa,
 • spotkania kadry – zbiórki instruktorskie bez noclegu (16+), zbiórki władz ZHP – grupy do 50 osób w pomieszczeniach, grupy do 150 osób na wolnym powietrzu,
 • formy szkoleniowe dla kadry (16+) z ewentualnym noclegiem – grupy do 50 osób.

Zaktualizowane ogólne zasady bezpieczeństwa:

 1. W zbiórce/spotkaniu/formie szkoleniowej uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce.
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz www.zhp.pl/wracamy/, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowych.

Zaktualizowana sekcja HUFCE – przygotowanie:

 1. Organizując zdalne spotkanie komendy hufca z drużynowymi, w trakcie którego komenda przekazuje informację o harmonogramie powrotu do działań „na żywo” oraz o obowiązujących środkach bezpieczeństwa.
 2. Drużynowy wypełnia oświadczenie dostępne na stronie www.zhp.pl/wracamy/, że został zapoznany przez komendanta hufca (lub osobę upoważnioną przez komendanta hufca) z obowiązującymi w ZHP ogólnopolskimi zasadami odbywania zbiórek drużyn
 3. Drużynowi przekazują informacje rodzicom harcerzy i harcerzom, informując ich o przywróceniu tradycyjnych zbiórek i obowiązujących środkach bezpieczeństwa.
 4. Odbywają się zbiórki zastępów/gromad/drużyn przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Jeśli powrót do działalności bezpośredniej nastąpił przed 24 lipca 2020 roku nie ma potrzeby ponawiania powyższych działań.

Zaktualizowana sekcja HUFCE – formy szkoleniowe:

 • Formy szkoleniowe dla kadry (16+) w okresie wakacji
  • Limity liczbowe:
   • Formy szkoleniowe dla kadry (16+) organizowane w okresie wakacyjnym:
    • z noclegiem – na zasadach HAL (podlegają takim samym zasadom jak wszystkie formy wypoczynku) z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego,
    • bez noclegu – na zasadach NAL z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
 • Formy szkoleniowe dla kadry (18+) w okresie wakacji
  • Limity liczbowe:
   • Formy szkoleniowe dla kadry (18+) z ewentualnym noclegiem – grupy do 50 osób.
  • Zasady szczegółowe dla form szkoleniowych z ewentualnym noclegiem:
   • Formy szkoleniowe – odbywają się na świeżym powietrzu.
   • Gdy nie jest możliwe zorganizowanie formy szkoleniowej na świeżym powietrzu, odbywa się ona w pomieszczeniu przy zastrzeżeniu, że na 1 osobę przypadają 4 m2 i przy zachowaniu dystansu społecznego min. 2 m. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę. Jeśli jest to możliwe, spotkanie powinno odbywać się przy otwartych oknach.
   • Komendant formy szkoleniowej przed rozpoczęciem informuje kadrę i uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
   • Organizator formy szkoleniowej zapewnia dostęp do środków do dezynfekcji.
   • Jeżeli u uczestnika wystąpią niepokojące objawy chorobowe, jak złe samopoczucie, podwyższona temperatura, suchy kaszel czy trudności z oddychaniem, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu. Uczestnik może pozostać na kursie tylko w przypadku wykluczenia, w drodze konsultacji z lekarzem, choroby zagrażającej zarażeniem się pozostałych osób. W innym przypadku musi opuścić formę szkoleniową. Pozostałe osoby stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.
 • Formy szkoleniowe dla kadry (16+) od 1 września 2020 r.
  • Limity liczbowe:
   • Formy szkoleniowe dla kadry (16+) z ewentualnym noclegiem – grupy do 50 osób
  • Zasady szczegółowe dla form szkoleniowych z ewentualnym noclegiem:
   • Formy szkoleniowe – odbywają się na świeżym powietrzu.
   • Gdy nie jest możliwe zorganizowanie formy szkoleniowej na świeżym powietrzu, odbywa się ona w pomieszczeniu przy zastrzeżeniu, że na 1 osobę przypadają 4 m2 i przy zachowaniu dystansu społecznego min. 2 m. Pomieszczenie należy wietrzyć raz na godzinę. Jeśli jest to możliwe, spotkanie powinno odbywać się przy otwartych oknach.
   • Komendant formy szkoleniowej przed rozpoczęciem informuje kadrę i uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
   • Organizator formy szkoleniowej zapewnia dostęp do środków do dezynfekcji.
   • Jeżeli u uczestnika wystąpią niepokojące objawy chorobowe, jak złe samopoczucie, podwyższona temperatura, suchy kaszel czy trudności z oddychaniem, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu. Uczestnik może pozostać na kursie tylko w przypadku wykluczenia, w drodze konsultacji z lekarzem, choroby zagrażającej zarażeniem się pozostałych osób. W innym przypadku musi opuścić formę szkoleniową lub być odebrany przez rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób niepełnoletnich). Pozostałe osoby stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl

(za zhp.pl)

2020-07-23T12:53:48+00:0023/07/2020|

About the Author: