Z końcem 2022 roku zakończyła się realizacja prac projektowych w zabytkowym zespole parkowo-dworskim w Małczu, gdzie mieści się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP Pabianice. Projekt zakłada kompleksową rewaloryzację parku i jego realizacja była możliwa dzięki środkom finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Powiatu Tomaszowskiego.
Wierzymy, że już za kilka lat spotkamy się w zrewitalizowanym ośrodku.
Nazwa zadania: Opracowanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku w miejscowości Małecz

Dofinansowanie (w formie dotacji celowej) ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 45 203,00 zł
Dofinansowanie ze środków Powiatu Tomaszowskiego: 76 567,00 zł
Całkowita wartość zadania: 121 770,00 zł
Zakres prac:
  • mapa do celów projektowych z pełną inwentaryzacją drzewostanu
  • inwentaryzacja szczegółowa i waloryzacja oraz ocena stanu istniejących drzew i krzewów wraz z określeniem wymaganych prac
  • projekt nasadzeń nowych drzew i krzewów
  • projekt odtworzenia historycznie występującego sadu
  • projekt małej architektury
  • projekt odtworzenia, naprawy i przebudowy dróg
  • projekt odtworzenia i przebudowy parkingu
  • projekt montażu hydrantu ppoż. wraz z przyłączem wody
  • projekt adaptacji niezabytkowych elementów ośrodka
Autor tekstu: phm. Jan Kisielewicz
fot. Karolina Piotrowska