Kamyki 20202020-02-22T15:37:04+00:00

Bądźmy dzielni na co dzień. Dzielność jest fundamentem charakteru.

Aleksander Kamiński


Te słowa wypowiedziane kiedyś przez Aleksandra Kamińskiego przyświecają harcerzom naszej chorągwi od dawna. Są również hasłem przewodnim naszego plebiscytu instruktorskiego, który nosi dumne miano KAMYKÓW.

Trwa druga edycja Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Łódzkiej KAMYKI.  Poprzez to działanie chcemy cyklicznie wyróznić instruktorów harcerskich cechujących się postawą godną pochwały i docenienia na forum chorągwi. A od 2020 chcemy także nagrodzić wydarzenia, zgodne z Harcerskim Systemem Wychowawczym, które poziomem realizacji mogą być przykładem dla innych.

Mamy już nominowanych! Ich pełną listę oraz informację jak na nich głosować znajdziecie w zakładce NOMINOWANI.

Zapraszamy do głosowania na swoje KAMYKI!

PREZENTUJEMY NOMINACJE DO KAMYKÓW 2020

Aby zobaczyć szczegółowe opisy nominowanych osób i wydarzeń, a także przejść do głosowania w danej kategorii, wybierz odpowiedni banner:

KATEGORIE KAMYKÓW 2020

WILK STANICOWY

Efektywne zarządzanie bazami harcerskimi pozwala na łatwiejszą organizację akcji letniej i zimowej, a także przynosi wymierne korzyści dla hufców, które dzięki rentownej bazie mogą pozyskać środki na bieżące wsparcie działania drużyn. Dobry szef bazy jest na wagę złota. Nie tylko taki, który potrafi zarządzać finansami, ale także taki, który dba o członków swojej watahy i wszystkich jej gości. Słowem: wilk stanicowy!

Warunki: w minionym roku prowadził bazę, która wykazała rentowność, poczynił na bazie dobre inwestycje, zadowolenie uczestników.

ZASZCZEPIONY

Komendant szczepu nie ma łatwej służby. Stojąc w rozkroku między potrzebami swoich drużyn i ciałami hufca, jest pierwszym, do którego drużynowy zwraca się ze swoim problemem i pierwszym, do którego komendant hufca zwróci się w sprawie działania drużyn. Musi umieć pracować z kadrą, ale i pozyskiwać środki, gospodarować majątkiem, zorganizować imprezę programową, obóz, biwak, wyjazd kadry. Integruje szczep i nadaje mu kierunek zgodnie z wizją, która prowadzi do jak najlepszego wspierania wychowania w drużynach. Słowem: zaszczepiony!

Warunki: Posiada minimum stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza. W minionym roku prowadził szczep, który działa zgodnie z instrukcją. Szczep ma silne drużyny i realizuje ciąg wychowawczy, a wszystkie jego jednostki pojechały na HAL. Jednostka realizuje ciekawe przedsięwzięcia programowe wraz z kadrą szczepu.

SPECJALNOŚCIOWY SPECJALISTA

Nie jest łatwo rozwijać specjalności, gdy brakuje specjalistów w różnych dziedzinach. Ci są więc na wagę złota, a ich wiedza, umiejętności i doświadczenie są nieocenione. Nie ma ich wielu, bo i praca ze specjalnościami nie jest łatwa. Tym bardziej należy docenić tych, którzy sięgają po takie wyzwania. Słowem: specjalnościowy specjalista! 


WarunkiPosiada uprawnienia, przeszkolenie lub wykształcenie z kręgu danej specjalności. Realizuje przedsięwzięcia specjalnościowe skierowane do min. 2 drużyn. Szkoli innych członków ZHP w specjalności.

METODYK Z PASJI

Bez wsparcia dobrych metodyków, drużynowi nie mieliby łatwego życia. To oni na pierwszej linii frontu wesprą mądre przygotowanie planu pracy, pomogą określić kierunki rozwoju drużyny i zainspirują do wychowawczych działań programowych. Zadbają o rozwój młodszej kadry drużyn oraz pomogą drużynowym w chwilach kryzysu. Od ich czujności zależy stan drużyn hufca oraz realna dbałość o jakość wychowania. Słowem: metodyk z pasji!

Warunki: Posiada min. stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza. W minionym roku odpowiadała/odpowiadał za wsparcie metodyczne drużynowych. Zorganizowała/zorganizował je w ciekawej formie i odniosła/odniósł realne efekty: stan wspierających drużyn się znacząco poprawił.

SZARA EMINENCJA – OPIEKUN BEZ KOMPROMISÓW

Często pomijana funkcja w szeregu harcerskich rang i odznaczeń. Nie oznaczona sznurem, bez specjalnych honorów. Oto kwintesencja pokornej służby i wykuwanie instruktorskich charakterów. Opiekun próby to mistrz, który wskazuje drogę, to ramię, na którym można się wypłakać, pomocna dłoń podana w chwili słabości. Człowiek, który odciska na podopiecznym ślad na całe jego życie. Słowem: szara eminencja!

Warunki: W ciągu ostatnich 2 lat poprowadził z sukcesem min. 1 próbę instruktorską stosując system pracy z kadrą, dobrze współpracuje z KSI. Dodatkowym walorem będzie dobra praca z większą liczbą podopiecznych w ciągu ostatnich 5 lat.

______________________________

PRZEDSIĘWZIĘCIE PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWE:

METODA NA METODĘ

Przedsięwzięcia wychowawcze lub kształceniowe są wyzwaniem nawet dla doświadczonych instruktorów. Nie jest łatwy balans między realizacją celów, pomysłami, budżetem a utrzymaniem sensu i wartości wydarzenia.

Warunki: Przedsięwzięcie programowe i/lub kształceniowe na poziomie hufca lub szczepu, zgodne z HSW. Podczas tego wydarzenia był stosowany system małych grup, a większość działań odbyła się na łonie natury.

______________________________

JAK ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW I PRZEDSIĘWZIĘCIA?

Czytając opis kategorii od razu nasunął Ci się na myśl znajomy instruktor?  
Nie zwlekaj! Zgłoś swojego kandydata do udziału w plebiscycie!  

Zapoznaj się z regulaminem plebiscytu, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy.  

REGULAMIN PLEBISCYTU KAMYKI 2020

I. DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

Regulamin- Regulamin Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Łódzkiej „KAMYKI 2020”

Organizator- Komenda ZHP Chorągwi Łódzkiej, z siedzibą w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 19.

Kapituła- zespół odpowiadający za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu, składająca się z osób powołanych przez Komendę Chorągwi. Lista członków kapituły ogłaszana jest w rozkazie Komendanta ZHP Chorągwi Łódzkiej.

Plebiscyt – opisany w niniejszym Regulaminie plebiscyt na doceniający instruktorów Chorągwi Łódzkiej ZHP

Zgłaszający – osoba, biorąca udział w Plebiscycie poprzez dokonanie Zgłoszenia do Plebiscytu swojego kandydata/kandydatów.

Kandydat – osoba, która została opisana przez Zgłaszającego w formularzu nadesłanym na Plebiscyt zgodnie ze Zgłoszeniem będąca członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem do ZHP Chorągwi Łódzkiej (w tym wszystkich jej jednostek), mająca opłaconą podstawową składkę członkowską i posiadająca stopień instruktorski. W przypadku, gdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią, Organizator skontaktuje się z opiekunem prawnym Kandydata w celu uzyskania zgody na podanie jego tożsamości w Plebiscycie.

Nominowany – kandydat, który został wybrany przez Kapitułę Plebiscytu do II etapu Plebiscytu i wyraził zgodę na udział w Plebiscycie.

Nagroda – wygrana obejmująca świadczenie pieniężne lub niepieniężne, jakie Organizator wydaje Zwycięzcom Plebiscytu na zasadach określonych w Regulaminie.

Dane osobowe – informacje dotyczące Zgłaszającego oraz Kandydata, takie jak: imię i nazwisko, wiek, telefon, adres e-mail, stopień harcerski i instruktorski, przydział służbowy, numer w ewidencji ZHP.

Formularz – formularz umieszczony na internetowej stronie konkursowej LODZKA.ZHP.PL/KAMYKI2020 służący do rejestracji Zgłoszenia

Zgłoszenie – sposób na wzięcie udziału w Konkursie poprzez Formularz według zasad określonych w Regulaminie.

Materiały – wszelkie treści przesłane przez Zgłaszającego w ramach zgłoszenia w Plebiscycie, w tym w szczególności treści opisujące Kandydata.

II. CELE KONKURSU

 1. Cele plebiscytu:
 • Nagrodzenie pracy instruktorskiej laureatów
 • Promowanie postaw i działań instruktorskich
 • Budowanie wspólnoty instruktorskiej chorągwi
 • Inspirowanie harcerzy i instruktorów do doskonalenia swojej pracy
 • Zwrócenie uwagi na różne aspekty działalności instruktorów: prowadzenie szczepu, praca ze specjalnościami, dbałość o majątek ZHP, praca z HSW wśród drużynowych, indywidualne podejście do wsparcia rozwoju instruktorskiego.

III. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłaszającym może być dowolny pełnoletni członek ZHP.
 2. Przystąpienie do Plebiscytu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu oznacza, że Zgłaszający akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Zgłaszającymi w celu uzupełnienia zgłoszeń.
 4. Aby wziąć udział w Plebiscycie należy w terminie od 25.01.2020 r. od godziny 8:00:00 do 10.02.2020 r. do godziny 21:59:59 przesłać poprzez Formularz dostępny na stronie internetowej lodzka.zhp.pl/kamyki2020 zgłoszenie zawierające opis działalności kandydata wraz z uzasadnieniem.
 5. Działania i osiągnięcia Kandydata opisane w Zgłoszeniu powinny dotyczyć lat 2018-2020. Pozostałe dokonania nie zostaną wzięte pod uwagę przez Kapitułę Plebiscytu, chyba, że warunki danej kategorii stanowią inaczej.
 6. Zgłaszający przedstawiają zgłoszenia w kategoriach zdefiniowanych przez Organizatora. Do zgłaszającego należy decyzja, do której kategorii chce przypisać zgłoszenie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności kategoryzacji zgłoszenia. W wypadku wystąpienia błędnej kategoryzacji zgłoszenia dokonanej przez zgłaszającego Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie jako niespełniające wymogów kategorii, do której zostało zgłoszone, bądź wedle decyzji Organizatora przesunąć zgłoszenie do właściwej według Organizatora kategorii, bez konieczności informowania o tym Zgłaszającego.
 7. Aby wziąć udział w Plebiscycie, Zgłaszający musi się zarejestrować, podając następujące dane kandydata: imię i nazwisko, stopień instruktorski, adres e-mail w domenie ZHP oraz numer telefonu, przydział służbowy oraz numer w ewidencji ZHP. Dane te są niezbędne w celu weryfikacji zgłoszenia.
 8. Zgłaszający nie może zgłosić samego siebie do Konkursu.

IV. KATEGORIE

 1. W plebiscycie Organizator przewiduje 5 kategorii instruktorskich i 1 dotyczącą przedsięwzięcia programowego lub kształceniowego.
 2. Wśród kategorii osobowych wyróżnia się:

WILK STANICOWY
Efektywne zarządzanie bazami harcerskimi pozwala na łatwiejszą organizację akcji letniej i zimowej, a także przynosi wymierne korzyści dla hufców, które dzięki rentownej bazie mogą pozyskać środki na bieżące wsparcie działania drużyn. Dobry szef bazy jest na wagę złota. Nie tylko taki, który potrafi zarządzać finansami, ale także taki, który dba o członków swojej watahy i wszystkich jej gości. Słowem: wilk stanicowy!
Warunki: w minionym roku prowadził bazę, która wykazała rentowność, poczynił na bazie dobre inwestycje, zadowolenie uczestników.

ZASZCZEPIONY
Komendant szczepu nie ma łatwej służby. Stojąc w rozkroku między potrzebami swoich drużyn i ciałami hufca, jest pierwszym, do którego drużynowy zwraca się ze swoim problemem i pierwszym, do którego komendant hufca zwróci się w sprawie działania drużyn. Musi umieć pracować z kadrą, ale i pozyskiwać środki, gospodarować majątkiem, zorganizować imprezę programową, obóz, biwak, wyjazd kadry. Integruje szczep i nadaje mu kierunek zgodnie z wizją, która prowadzi do jak najlepszego wspierania wychowania w drużynach. Słowem: zaszczepiony!
Warunki: Posiada minimum stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza. W minionym roku prowadził szczep, który działa zgodnie z instrukcją. Szczep ma silne drużyny i realizuje ciąg wychowawczy, a wszystkie jego jednostki pojechały na HAL. Jednostka realizuje ciekawe przedsięwzięcia programowe wraz z kadrą szczepu.

SPECJALNOŚCIOWY SPECJALISTA
Nie jest łatwo rozwijać specjalności, gdy brakuje specjalistów w różnych dziedzinach. Ci są więc na wagę złota, a ich wiedza, umiejętności i doświadczenie są nieocenione. Nie ma ich wielu, bo i praca ze specjalnościami nie jest łatwa. Tym bardziej należy docenić tych, którzy sięgają po takie wyzwania. Słowem: specjalnościowy specjalista!
Warunki: Posiada uprawnienia, przeszkolenie lub wykształcenie z kręgu danej specjalności. Realizuje przedsięwzięcia specjalnościowe skierowane do min. 2 drużyn. Szkoli innych członków ZHP w specjalności.

METODYK Z PASJI
Bez wsparcia dobrych metodyków, drużynowi nie mieliby łatwego życia. To oni na pierwszej linii frontu wesprą mądre przygotowanie planu pracy, pomogą określić kierunki rozwoju drużyny i zainspirują do wychowawczych działań programowych. Zadbają o rozwój młodszej kadry drużyn oraz pomogą drużynowym w chwilach kryzysu. Od ich czujności zależy stan drużyn hufca oraz realna dbałość o jakość wychowania. Słowem: metodyk z pasji!
Warunki: Posiada min. stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza. W minionym roku odpowiadała/odpowiadał za wsparcie metodyczne drużynowych. Zorganizowała/zorganizował je w ciekawej formie i odniosła/odniósł realne efekty: stan wspierających drużyn się znacząco poprawił.

OPIEKUN BEZ KOMPROMISÓW/SZARA EMINENCJA
Często pomijana funkcja w szeregu harcerskich rang i odznaczeń. Nie oznaczona sznurem, bez specjalnych honorów. Oto kwintesencja pokornej służby i wykuwanie instruktorskich charakterów. Opiekun próby to mistrz, który wskazuje drogę, to ramię, na którym można się wypłakać, pomocna dłoń podana w chwili słabości. Człowiek, który odciska na podopiecznym ślad na całe jego życie. Słowem: szara eminencja!
Warunki: W ciągu ostatnich 2 lat poprowadził z sukcesem min. 1 próbę instruktorską stosując system pracy z kadrą, dobrze współpracuje z KSI. Dodatkowym walorem będzie dobra praca z większą liczbą podopiecznych w ciągu ostatnich 5 lat.

3. Kategoria przedsięwzięcie programowe lub kształceniowe:

METODA NA METODĘ
Przedsięwzięcia wychowawcze lub kształceniowe są wyzwaniem nawet dla doświadczonych instruktorów. Nie jest łatwy balans między realizacją celów, pomysłami, budżetem a utrzymaniem sensu i wartości wydarzenia.
Warunki: Przedsięwzięcie programowe i/lub kształceniowe na poziomie hufca lub szczepu, zgodne z HSW. Podczas tego wydarzenia był stosowany system małych grup, a większość działań odbyła się na łonie natury.

V. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.01.2020 r. o godzinie 8:00:00 i kończy w dniu 14.03.2020 r. podczas Gali Finałowej.
 2. Konkurs składa się z sześciu etapów:
  Etap I – zgłoszenia do Konkursu – rozpoczyna się w dniu 25.01.2020 r. o godzinie 8:00:00 i trwa do dnia 10.02.2020 r. do godziny 21:59:59.
  Etap II – akceptacja zgłoszeń przez komendanta hufca/komendanta chorągwi rozpoczyna się 11.02.2020 o godz. 8:00 i trwa do 12.02.2020 do godz. 21:59:59
  Etap III – weryfikacja zgłoszeń i obrady Kapituły Plebiscytu wyłaniające 5 nominowanych w każdej z kategorii, rozpoczynające się 12.02.2020 r. i trwające do 22.02.2020 r.
  Etap IV – ogłoszenie listy nominowanych w każdej z kategorii na stronie internetowej www.lodzka.zhp.pl oraz na fanpage’u ZHP Chorągwi Łódzkiej w dniu 22.02.2020 r.
  Etap V – głosowanie na nominowanych w każdej kategorii za pomocą formularza do głosowania dostępnego na stronie www.lodzka.zhp.pl odbędzie się w dniach 22-29.02.2020 r. do godz. 20:00:00.
  Etap VI – obrady Kapituły Plebiscytu wyłaniające 5 laureatów oraz 1 wydarzenie w dniach 1.03.-12.03.2020.
 3. Ważne będą Zgłoszenia nadesłane poprzez stronę www.lodzka.zhp.pl kamyki2020 w terminie od dnia 25.01.2020 r. od godziny 8:00:00 do 10.02.2020 r. do godziny 21:59:59. Organizator w ciągu 5 dni od chwili zakończenia przyjmowania zgłoszeń skontaktuje się z każdym kandydatem w celu uzyskania zgody na dalszy udział w Plebiscycie. W szczególności Organizator ma prawo odmówić przyjęcia do Plebiscytu Zgłoszenia lub usunąć je z Plebiscytu w sytuacji, w której jego treść naruszałaby dobre imię osób trzecich, dobre obyczaje, prawa osób trzecich bądź pozostawała w sprzeczności z powszechnie obowiązującym prawem, jak również takich, które dotyczą Kandydatów, z którymi Organizatorowi nie uda się skontaktować w terminie 5 dni od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń i uzyskać zgody na dalszy udział w Plebiscycie.
 4. W sytuacji odmowy Kandydata uczestnictwa w Plebiscycie Organizator nie ma obowiązku skontaktowania się ze Zgłaszającym i powiadamiania go o tym fakcie, zaś dane Zgłoszenie jest odrzucane.

VI. WYŁONIENIE LAUREATÓW

 1. Wyłonienie laureatów następuje w drodze głosowania społeczności i decyzji Kapituły Plebiscytu. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem formularza do głosowania zamieszczonego na stronie lodzka.zhp.pl/kamyki2020. Szczegóły głosowania podane będą przy formularzach do głosowania.
 2. Laureaci zostają wyłonieni w systemie 50/50 przez głosowanie społeczności i głosowanie Kapituły Plebiscytu. W sytuacjach nierozstrzygniętych ostateczny głos należy do Kapituły.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Gali Finałowej Plebiscytu dnia 14.03.2020 r.
 4. Na Galę Finałową zostaną zaproszeni wszyscy nominowani.

VII. NAGRODY

 1. Zwycięzcom w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody.
 2. Poza nagrodą Organizator przyzna także Statuetki wszystkim zwycięzcom Konkursu. Statuetki zostaną wręczone podczas Gali Finałowej wraz z imiennymi dyplomami.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających i Kandydatów jest ZHP Chorągiew Łódzka. Dane osobowe wykorzystane będą w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji Zgłaszającego, wydania Nagrody Zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Plebiscytu
 • na stronie internetowej i fanpage’u ZHP Chorągwi Łódzkiej;
 • mediom i dziennikarzom, w celach ściśle związanych z informowaniem o Plebiscycie oraz informowaniem o udziale danego Nominowanego w Plebiscycie;
 • organizatorom innych plebiscytów i konkursów promujących kadrę ZHP, do których Organizator uzna za stosowne zgłoszenie nominowanego bądź laureata Plebiscytu KAMYKI 2020. W takim przypadku każdorazowo niezbędna jest zgoda osoby zgłaszanej na przekazanie danych osobowych danym organizatorom.

2. Podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Plebiscytu jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w Plebiscycie. Niepodanie tych danych lub podanie danych nieprawdziwych uprawnia Organizatora do usunięcia zgłoszenia z Plebiscytu na każdym jego etapie.

IX. NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU

 1. W przypadku naruszenia przez Zgłaszającego lub Kandydata zasad określonych w Regulaminie, Kandydat może zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w Plebiscycie.
 2. Wykluczenie z uczestnictwa w Plebiscycie i pozbawienie prawa do Nagrody ma miejsce w szczególności w przypadku ujawnienia, że Zgłaszający lub Nominowany nie spełnia warunków określonych w Regulaminie.

X. PUBLIKACJA REGULAMINU

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie ZHP Chorągwi Łódzkiej w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 19 oraz na stronie www.lodzka.zhp.pl

KONTAKT

Jeśli masz pytania dotyczące Plebiscytu KAMYKI 2020, kontaktuj się proszę z Biurem ChŁ ZHP:

biuro@lodzka.zhp.pl

Media prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Chł ZHP:

artur.kwiatkowski@zhp.net.pl
tel. 662 268 347