Składka członkowska na rok 2024 w Chorągwi Łódzkiej ZHP
będzie wynosiła: 55,00 zł (kwartalnie) co daje 220,00 zł (rocznie).

Na szczebel centralny zostaje kwartalnie przekazane 11,00 zł, w Chorągwi zostaje 21,00 zł, w hufcach 12 zł a w jednostkach podstawowych organizacji (drużynach, gromadach i kręgach) 11 zł.  Każdy zuch, harcerz i instruktor mają obowiązek zapłacenia składek członkowskich w formie gotówkowej lub bezgotówkowej do swojego hufca, w terminie do 20 stycznia (I kwartał), 20 kwietnia (II kwartał), 20 lipca (III kwartał), 20 października (IV kwartał).

Czym jest składka członkowska i na co ją wydajemy?

Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz stowarzyszenia.
Składki są źródłem finansowania dla stowarzyszeń na każdym szczeblu ich funkcjonowania. Wpłaty ze składek członkowskich zapewniają stałe funkcjonowanie Chorągwi Łódzkiej ZHP i jej jednostkom, poprzez etatowych pracowników, którzy pilnują administracyjnych, prawnych i księgowych zobowiązań naszego stowarzyszenia. Co roku nasze sprawozdanie finansowe jest badane przez Biegłego Rewidenta, dzięki czemu nasze finanse są przejrzyste i klarowne.

Co daje harcerstwo mojemu dziecku?

ZHP od ponad 100 lat cieszy się zaufaniem kolejnych pokoleń pozostając największą organizacją wychowawczą w Polsce. I to właśnie wychowanie młodego człowieka jest sednem działania ZHP – wychowanie w duchu wartości braterstwa, służby i pracy nad sobą.
Każdy, kto zetknął się harcerstwem wie, że to niezliczone ilości wyjazdów krajowych i zagranicznych, setki przygód, szansa na odkrycie i rozwijanie pasji. To też przyjaciele na całe życie. Program harcerski buduje jednak nie tylko teraźniejszość, ale i przyszłość. Każde podejmowane przez nas działanie ma na celu przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia. Zbiórki, biwaki, obozy, służba, kolejne zdobywane umiejętności i podejmowane wyzwania kształtują postawę i charakter. W efekcie tego, harcerz to aktywny członek grup społecznych do których należy. To osoba pożądana na rynku pracy przez pracodawców ze względu na swoje umiejętności i doświadczenie. Harcerz to również dobry organizator potrafiący współpracować w zespole, ale i mu przewodzić. To człowiek zaradny, samodzielny, kreatywny i przedsiębiorczy. To także osoba potrafiąca stale nad sobą pracować i potrafiąca odpowiedzialnie odpowiedzieć na potrzeby otoczenia.

Ile jeszcze kosztuje harcerstwo?

Oprócz składki członkowskiej, każdy członek naszej organizacji musi posiadać mundur harcerski. Można go zakupić w dowolnej składnicy harcerskiej działającej na terenie całego kraju. Każda drużyna i hufiec w ramach swojej śródrocznej pracy organizuje: obozy, biwaki, rajdy, gry, wędrówki, festiwale itp., za które pobierana jest dodatkowa składka członkowska zadaniowa, która pozwala pokryć koszty danego przedsięwzięcia. Każda z tych form pracy jest już dobrowolna, a jej częstotliwość uzależniona od pracy drużyn i gromad.

Z czego utrzymuje się Chorągiew Łódzka ZHP?

Przychody Chorągwi Łódzkiej ZHP to: darowizny od osób fizycznych, dotacje celowe w tym Rządowy Program Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, składka członkowska, 1,5% oraz działalność gospodarcza (głównie sprzedaż towarów, noclegi i wyżywienie)