Są wśród nas instruktorzy, którzy własnym przykładem, zaangażowaniem i codziennymi działaniami wspierają nas w harcerskiej służbie. Może to właściwy czas, żeby ich docenić? Rozpoczynamy plebiscyt instruktorski KAMYKI 2022

Zgłoś swojego kandydata w jednej z poniższych kategorii:

🧓🏻 Senior-Mentor

ZHP jest organizacją wielopokoleniową. Należeć do niej można do końca życia. W każdym środowisku harcerskim są też oni – instruktorzy seniorzy.

Czas tak szybko płynie, że często nie zauważamy, kiedy przeszli już znaczną część swojego harcerskiego szlaku. Mimo dojrzałego wieku, nie tylko realizują się w kręgach, ale przede wszystkim są aktywnymi instruktorami we własnych hufcach. Pracując w KSI, bywając opiekunami prób, doradzając, wspierając, dyskutując, oceniając z dystansu uczestniczą w wychowaniu młodego pokolenia.

Chcemy wyróżnić harcerskich seniorów, którzy działają zgodnie z zasadami sformułowanymi swego czasu przez Olgę Drahonowską-Małkowską:

 • nie ma nikomu nic „za złe” i nie wszystko wie najlepiej,
 • nie używa zwrotu „za moich czasów było lepiej”,
 • nie traci głowy, unika spieszenia się, ma czas na wszystko i dla wszystkich,
 • radzi, ale nigdy się nie narzuca.

Ponadto weźmiemy pod uwagę następujące elementy:

 • chętnie służy swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem,
 • jest otwarty na współpracę z młodzieżą, stanowi wsparcie dla kadr hufca

_____________________

💠 Opoka

Jak powszechnie wiadomo, kluczową rolę w organizacji odgrywają drużynowi. Celem zaś działania pozostałej kadry jest wspieranie drużynowych, podnoszenie ich kwalifikacji, kształtowanie osobowości oraz stwarzanie warunków do pracy wychowawczej.

Pragniemy wyróżnić osoby, które:

 • wypracowały swój własny model wspierania drużynowego,
 • wprowadziły działania odpowiadające na aktualne potrzeby środowiska,
 • mogą pochwalić się swoim zasobem wiedzy, kompetencji, umiejętności życiowych,
 • swoimi działaniami wpływają na pracę drużynowych, a także prowadzonych przez nich jednostek.

_____________________

⚜️ Mistrz KSI

Komisja Stopni Instruktorskich to jeden najważniejszych zespołów w każdym hufcu. To ona czuwa nad rozwojem instruktorów. Bez niej hufiec może działać tylko rok. O jakości pracy KSI świadczą zasiadający w niej instruktorzy – mądrzy harcerskim i życiowym doświadczeniem.

Szukamy członkini/członka KSI, która/y:

 • swoją postawą i działaniami potrafi inspirować innych i zachęcać do rozwoju instruktorskiego,
 • daje konstruktywne uwagi do prób i jest przygotowany do rozmowy z kandydatami podczas posiedzeń i konsultacji,
 • pracuje z opiekunami prób instruktorskich, np. prowadząc warsztaty, przez rozmowę indywidualną poza posiedzeniem,
 • dba o swój rozwój uczestnicząc w szkoleniach dla członków KSI,
 • współpracuje z innymi zespołami hufca mając na względzie rozwój całego środowiska,
 • ma co najmniej otwartą próbę harcmistrzowską,
 • był opiekunem próby instruktorskiej na stopień phm. i/lub hm.

_____________________

🤝🏻 Bratnia dłoń

Służba, jest jedną z trzech zasad harcerskiego systemu wychowawczego, która stanowi niezmiernie ważną rolę w procesie wychowania młodego człowieka. Dzięki jej pełnieniu, wyrażamy postawę otwartości na bliźnich i ich potrzeby. Chcemy wyróżnić instruktorów, którzy oprócz aktywności w ZHP angażują się również w służbę poza naszą organizacją. Takich, którzy posiadają poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę, społeczność, środowisko, a swoją postawą wpływają też na drugiego człowieka.

Będziemy brali pod uwagę:

 • Stopień zaangażowania w różne formy niesienia pomocy,
 • Czas trwania służby,
 • Odpowiedź na potrzeby społeczne,
 • Umiejętność zaangażowania do tej służby innych członków ZHP.

🦸🏼 Cichy bohater

Są takie funkcje instruktorskie, które na pierwszy rzut oka mogą wydać się niedocenione – cóż byśmy zrobili bowiem bez dobrego Skarbnika i/lub Kwatermistrza Hufca? Są to nasi „Cisi bohaterowie” dnia codziennego, którzy swoim systematycznym działaniem usprawniają pracę.

„Cichy bohater” to ktoś, kto:

 • umiejętnie i rzetelnie zarządza majątkiem hufca, dba o sprzęt oraz potrafi go pozyskać;
 • nie działa sam – ma zespół, z którym potrafi współpracować;
 • jest specjalistą w swojej dziedzinie, ma wiedzę, którą dzieli się ze swoim środowiskiem, np. prowadząc warsztaty, szkolenia.
_____________________
Programy hufców, szczepów, drużyn i gromad obfitują w niezwykłe przedsięwzięcia i inicjatywy. Jeżeli chcecie, aby wasze sukcesy zostały rozpowszechnione i wyróżnione, zgłoście się w kategorii:

🏕 Przedsięwzięcie – HALiZ

Organizacja obozu/zimowiska jest niezwykle ważnym elementem wychowawczym pracy gromad i drużyn. Zarówno podczas przygotowań, jak i podczas trwania tego przedsięwzięcia, przed instruktorem stoi wiele wyzwań, z którymi musi się zmierzyć, aby akcja zakończyła się sukcesem.

Na co zwrócimy uwagę?

 • Obóz/zimowisko zorganizowane dla gromad, drużyn, szczepów, namiestnictw lub hufca, które nie jest jednocześnie akcją szkoleniową;
 • Działania miały charakter zaplanowany – plan pracy został przygotowany zgodnie z HSW, zatwierdzony, a dokumentacja zgłoszona oraz rozliczona w odpowiednim terminie;
 • Wykonanie planu pracy, w którym wzięto pod uwagę następujące aspekty: realizację instrumentów metodycznych adekwatnych dla danej grupy wiekowej, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (również tych bezpośrednio związanych z COVID-19), obrzędowość oraz zdobnictwo obozowe (chętnie zobaczymy zdjęcia totemów, placów apelowych czy wyplecionych pryczy);
 • Pracę z kadrą na obozie – dzięki różnym działaniom kadra była zaangażowana i zmotywowana do pracy.

_____________________

🍃 Inicjatywa – #FIT #EKO

Zjazd chorągwi w 2018 przyjął m.in. uchwały, które zwracają uwagę na dbałość o środowisko naturalne i na potrzebę praktykowania zdrowego trybu życia. Kategoria inicjatywa ma na celu promować te hufce, zespoły, namiestnictwa i szczepy, które dokonały realnej zmiany w planowaniu i przygotowaniu swoich przedsięwzięć. Dbać o środowisko i zdrowie można przy każdej okazji: na obozach, biwakach, podczas zbiórek czy odpraw. Można też wprowadzić inne zasady funkcjonowania budynku, nowy obieg dokumentów czy też promować zmianę poprzez konkursy, kampanie czy systemy motywacyjne.

Na co zwrócimy uwagę?

 • inicjatywy zmieniające program hufca i programy drużyn,
 • działania podejmowane przez komendę hufca, zespół hufcowy, namiestnictwo czy szczep,
 • trwały rezultat w środowisku,
 • procentowy udział członków hufca/szczepu/namiestnictwa w inicjatywie.
_____________________
Codziennie życie to nie tylko harcerstwo, dlatego w tym roku powstała dodatkowa kategoria, w której chcemy docenić osiągnięcia w życiu prywatnym, pomimo aktywnego zaangażowania w ZHP:

🏆 Kategoria Sukces

Każdy ma inną miarę sukcesu. Choć osiągnięcia harcerskie są przez nas stale wyłapywane i fetowane, wielu instruktorów osiąga ogromne sukcesy również w życiu prywatnym. Godzenie go, z często bardzo dużą ilością obowiązków harcerskich, jest nie lada wyzwaniem. Pragniemy wyróżnić instruktorów, którzy osiągnęli sukces niezwiązany bezpośrednio z pracą harcerską. Może być to osiągnięcie sportowe, w życiu zawodowym, sukces rodzinny czy społeczny, a także przykład fenomenalnej pracy nad sobą i przełamywania własnych barier.

Warunkiem zgłoszenia w tej kategorii jest przygotowanie kilkuminutowego wystąpienia, które docelowo ma być prezentowane podczas gali Kamyki 2022. Kapituła zakwalifikuje odpowiednią liczbę osób biorąc pod uwagę:

 • propagowanie idei zgodnych z wartościami harcerskimi,
 • atrakcyjność wystąpienia,
 • umiejętności krasomówcze kandydata.

O zwycięzcy decydować będzie publiczność podczas gali podsumowującej plebiscyt.

Na wasze propozycje KAMYKÓW czekamy do 1️⃣1️⃣.1️⃣0️⃣

🔗 LINKI 🔗

📝 Zgłoszenia w kategoriach osobowych: https://forms.office.com/r/8bKTpYzSHp
📝 Zgłoszenia w kategoriach: przedsięwzięcie, inicjatywa, sukces: https://forms.office.com/r/g3DR0dLgGb

KAMYKI WSPIERAJĄ

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI HARCERSKICH I SKAUTOWYCH NA LATA 2021–2030.