Już dziś swoje obrady 39. ZJAZD NADZWYCZAJNY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. Zjazd obradować będzie nad zmianami w Statucie ZHP. Delegaci obradować i decydować będą w następujących kwestiach:

  1. Czy ma być wprowadzona kategoria członkostwa honorowego?
  2. Czy kadra powinna zostać podzielona na instruktorską i wspierającą?
  3. Czy powinien ulec zmianie krąg osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze?
  4. Czy powinno się zmieniać przepisy dotyczące długości kadencji i ograniczenia w kadencyjności?
  5. Czy we wszystkich hufcach mają pozostać obligatoryjnie komisje rewizyjne?
  6. Czy sądy harcerskie powinny pozostać władzą statutową ZHP?
  7. Czy powinno się zmienić liczbę władz na poziomie chorągwi i centralnym, zasady ich wyboru oraz kompetencje?
  8. Czy należy dopuścić uzyskiwanie osobowości prawnej przez hufce ZHP?
  9. Czy należy zrównać kadencje władz wszystkich szczebli tak, aby w jednym roku odbywały się kolejno zjazdy hufców, chorągwi i Związku?