KAMYKI 2018

/KAMYKI 2018
KAMYKI 20182018-09-21T13:33:48+00:00
GŁOSUJ NA SWOICH KANDYDATÓW >>

Bądźmy dzielni na co dzień. Dzielność jest fundamentem charakteru.

Aleksander Kamiński


Te słowa wypowiedziane kiedyś przez Aleksandra Kamińskiego przyświecają harcerzom naszej chorągwi od dawna. Staną się również hasłem przewodnim naszego pierwszego plebiscytu instruktorskiego 

Przed nami pierwsza edycja Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Łódzkiej „KAMYKI 2018”. W roku 2018 – dla wszystkich harcerzy, instruktorów i Polaków tak szczególnym,  chcielibyśmy zapoczątkować cykliczny konkurs mający na celu wyróżnić instruktorów harcerskich cechujących się postawą godną wyróżnienia i docenienia na forum chorągwi.  

W tej edycji chcielibyśmy postawić na główny cel naszej harcerskiej działalności, czyli na wychowanie. Każda z kategorii poszukuje instruktora podejmującego działania wyjątkowo wartościowe z wychowawczego punktu widzenia. Każda kategoria wskazuje jednak na inny charakter działań z młodzieżą – od podejmowania ciekawych akcji o charakterze edukacji patriotycznej do działalności kwatermistrzowskiej i wychowywania ekonomicznego. 

W następnej zakładce prezentujemy kategorie Kamyków 2018.

KANDYDACI DO KAMYKÓW 2018 – Wybieraj i głosuj!

Kliknij wybraną kategorię, aby poznać kandydatów i przejść do głosowania. Na każdą kategorię głosujemy osobno.  Jeden prawidłowy adres e-mail to jeden głos na kandydata.  Jeśli zagłosujesz więcej niż raz z tego samego adresu e-mail, to potraktujemy Twój każdy kolejny głos  jako nieważny i usuniemy go przed ostatecznym liczeniem głosów. Usunięte będą także wszystkie wpisy, gdzie podano nieprawidłowy/nieistniejący adres e-mail.

„PRZODOWNIK” – ORGANIZATOR

 

„ANTEK CWANIAK” – METODYK

„WIELKA GRA” – ANIMATOR DZIAŁAŃ HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNYCH

„KRĄG RADY” – MENTOR

„NARODZINY DZIELNOŚCI” – WOLONTARIUSZ

KATEGORIE KAMYKÓW 2018

„PRZODOWNIK” – ORGANIZATOR

Instruktor stwarzający sytuacje wychowawcze na tle pracy związanej z funkcjonowaniem organizacji i zarządzaniem majątkiem, wykazujący się gospodarnością, przedsiębiorczością, umiejętnościami organizacyjnymi, kwatermistrzowskimi, finansowymi, formalnymi (praca z dokumentami, procedurami itp.).  Przekazujący te wartości harcerzom i instruktorom, angażujący młodzież w budowanie jednostek, kształtujący postawy młodego człowieka poprzez powierzanie odpowiedzialności za kwestie związane z aspektami organizacyjnymi.  

„ANTEK CWANIAK” – METODYK

Instruktor wykazujący się w codziennej pracy z gromadą/drużynąznajomością i zrozumieniem metody harcerskiej. Dbający o wszystkie cechy i elementy pracy metodycznej w dowolnym pionie harcerskim lub w pracy instruktorskiej. Budujący inspirujący i stymulujący program pracy drużyny.  

„WIELKA GRA” – ANIMATOR DZIAŁAŃ HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNYCH

Instruktor w swojej pracy wychowawczej przywiązujący szczególną uwagę do kształtowania postaw patriotycznych zgodnych z potrzebami dzisiejszego społeczeństwa, pamiętając o działaniu w duch „radosnego patriotyzmu”Pracujący nad wychowaniem patriotycznym harcerzy w sposób twórczy i aktywny.  Realizujący z drużyną/gromadą ciekawe działania angażujące harcerzy w obchody 100lecia odzyskania niepodległości. 

 

„KRĄG RADY” – MENTOR

Instruktor pracujący z kadrą, budujący wspólnoty instruktorskie na poziomie szczepu, hufca lub chorągwi. Twórczo motywujący innych instruktorów do ciągłego rozwoju i pracy nad sobą. Dający przykład własną postawą instruktorską. Tworzący przestrzeni do wymiany doświadczeń i budowania więzi między członkami wspólnot.  Wykazujący się dużą uważnością na drugiego człowieka, dbający o indywidualny rozwój podopiecznych.  

„NARODZINY DZIELNOŚCI” – WOLONTARIUSZ

praca wychowawcza instruktora charakteryzująca się szczególną gotowością i umiejętnością reagowanina bieżące potrzeby środowiska i społeczności lokalnych, wcielanie w życie i codzienna praca z ideałami służby i braterstwa zarówno w odniesieniu do działań „do wewnątrz” jak i „na zewnątrz” związku.  Instruktor, na którym zawsze można polegać, pomocna dłoń, promujący idee wolontariatu i udzielający się na rzecz innych.  

 

JAK ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW?

Czytając opis kategorii od razu nasunął Ci się na myśl znajomy instruktor?  
Nie zwlekaj! Zgłoś swojego kandydata do udziału w plebiscycie!  

Zapoznaj się z regulaminem plebiscytu a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy.  

REGULAMIN PLEBISCYTU KAMYKI 2018

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:  

 1. Regulamin- Regulamin Plebiscytu Instrukrorskiego Chorągwi Łódzkiej -„KAMYKI 2018” 
 2. Organizator- Komenda ZHP Chorągwi Łódzkiej, z siedzibą w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 19.  
 3. Kapituła- odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie i rozstrzygnięcie plebiscytu, składająca się z osób powołanych przez Komendę Chorągwi. Lista członków kapituły ogłaszana jest w rozkazie Komendanta ZHP Chorągwi Łódzkiej.
 4. Plebiscyt – opisany w niniejszym Regulaminie plebiscyt na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Łódzkiej 2018  
 5. Zgłaszający – osoba, biorący udział w Plebiscycie poprzez dokonanie Zgłoszenia do Plebiscytu swojego kandydata/ kandydatów.  
 6. Kandydat – osoba, która została opisana przez Zgłaszającego w formularzu nadesłanym na Plebiscyt zgodnie ze Zgłoszeniem będąca członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem do ZHP Chorągwi Łódzkiej (w tym wszystkich jej jednostek), mająca opłaconą podstawową składkę członkowską i posiadająca stopień instruktorski  
 7. w przypadkugdy Kandydat jest osobą niepełnoletnią, Organizator skontaktuje się z opiekunem prawnym Kandydata w celu uzyskania zgody na podanie jego tożsamości w Plebiscycie.  
 8. Nominowany- kandydat, który został wybrany przez Kapitułę Plebiscytu do II etapu Plebiscytu i wyraził zgodę na udział w Plebiscycie.
 9. Nagrody – wygrana obejmująca świadczenie pieniężne lub niepieniężne, jakie Organizator wydaje Zwycięzcom Plebiscytu na zasadach określonych w Regulaminie.  
 10. Dane osobowe – informacje dotyczące Zgłaszającego oraz Kandydata, takie jak: imię i nazwisko, wiek, telefon, adres e-mail, stopień harcerski i instruktorski, przydział służbowy, numer w ewidencji ZHP.  
 11. Formularz – formularz umieszczony na internetowej stronie konkursowej LODZKA.ZHP.PL/KAMYKI2018 służący do rejestracji Zgłoszenia  
 12. Zgłoszenie – sposób na wzięcie udziału w Konkursie poprzez Formularz według zasad określonych w Regulaminie.
 13. Materiały – wszelkie treści przesłane przez Zgłaszającego w ramach zgłoszenia w Plebiscycie, w tym w szczególności treści opisujące Kandydata.  

 II. ZGŁASZAJĄCY

 1. Zgłaszającym może być dowolna pełnoletnia osoba.  
 2. Przystąpienie do Plebiscytu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w §3 Regulaminu, oznacza, że Zgłaszający akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,  
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Zgłaszającymi celem uzupełnienia zgłoszeń.  

 

III. PRZEBIEG KONKURSU

Cele akcji: 

 1. Nagrodzenie pracy instruktorskiej laureatów 
 2. Promowanie postaw i działań instruktorskich
 3. Inspirowanie harcerzy i instruktorów do doskonalenia swojej pracy
 4. Zwrócenie uwagi na różne aspekty działalności wychowawczej instruktorów, w tym w szczególności:kształtowania postaw patriotycznych, praca z ideałami służby i braterstwa w odniesieniu do środowiska lokalnego, wychowywanie poprzez powierzanie odpowiedzialności za kwestie organizacyjno-ekonomiczne w ZHP, stosowanie metody harcerskiej, indywidualne podejście do wsparcia rozwoju instruktorskiego.  

 

Zgłoszenie do Konkursu:  

 1. Aby wziąć udział w Plebiscycie należy w terminie od 11.07.2018 r. od godziny 8:00:00 do 31.08.2018 r. do godziny 23:59:59 przesłać poprzez Formularz dostępny na stronie internetowej lodzka.zhp.pl/kamyki2018 zgłoszenie zawierające opis działalności kandydata wraz z uzasadnieniem.  
 2. Zgłaszający przedstawiają zgłoszenia w kategoriach zdefiniowanych przez Organizatora. Do zgłaszającego należy decyzja, do której kategorii chce przypisać zgłoszenie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności kategoryzacji zgłoszenia. W wypadku wystąpienia błędnej kategoryzacji zgłoszenia dokonanej przez zgłaszającego Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie jako niespełniające wymogów kategorii, do której zostało zgłoszone, bądź wedle decyzji Organizatora przesunąć zgłoszenie do właściwej według Organizatora kategorii, bez konieczności informowania o tym Zgłaszającego. 

W plebiscycie Organizator przewiduje kategorie:  

 1. Przodownik”- (organizator) – Instruktor stwarzający sytuacje wychowawcze na tle pracy związanej z funkcjonowaniem organizacji i zarządzaniem majątkiem, wykazujący się gospodarnością, przedsiębiorczością, umiejętnościami organizacyjnymi, kwatermistrzowskimi, finansowymi, formalnymi (praca z dokumentami, procedurami itp.).  Przekazujący te wartości harcerzom i instruktorom, angażujący młodzież w budowanie jednostek, kształtujący postawy młodego człowieka poprzez powierzanie odpowiedzialności za kwestie związane z aspektami  
 2. Antek cwaniak”- (metodyk) – Instruktor wykazujący się w codziennej pracy z gromadą/drużyną, znajomością i zrozumieniem metody harcerskiej. Dbający o wszystkie cechy i elementy pracy metodycznej w dowolnym pionie harcerskim lub w pracy instruktorskiej. Budujący inspirujący i stymulujący program pracy drużyny.  
 3. Wielkagra” – (animator działań patriotycznych) – Instruktor w swojej pracy wychowawczej przywiązujący szczególną uwagę do kształtowania postaw patriotycznych zgodnych z potrzebami dzisiejszego społeczeństwa, pamiętając o działaniu w duch „radosnego patriotyzmu”. Pracujący nad wychowaniem patriotycznym harcerzy w sposób twórczy i aktywny.  Realizujący z drużyną/gromadą ciekawe działania angażujące harcerzy w obchody 100lecia odzyskania niepodległości. 
 4. Krągrady” – (mentor) – Instruktor pracujący z kadrą, budujący wspólnoty instruktorskie na poziomie szczepu, hufca lub chorągwi. Twórczo motywujący innych instruktorów do ciągłego rozwoju i pracy nad sobą. Dający przykład własną postawą instruktorską. Tworzący przestrzeni do wymiany doświadczeń i budowania więzi między członkami wspólnot.  Wykazujący się dużą uważnością na drugiego człowieka, dbający o indywidualny rozwój podopiecznych.  
 5. Narodzinydzielności” – (wolontariusz) – Praca wychowawcza instruktora charakteryzująca się szczególną gotowością i umiejętnością reagowania na bieżące potrzeby środowiska i społeczności lokalnych, wcielanie w życie i codzienna praca z ideałami służby i braterstwa zarówno w odniesieniu do działań „do wewnątrz” jak i „na zewnątrz” zwią  Instruktor, na którym zawsze można polegać, pomocna dłoń, promujący idee wolontariatu i udzielający się na rzecz innych. 
 6. Zgłoszenia do Plebiscytu należy nadsyłać poprzez stronę internetowąlodzka.zhp.pl/kamyki2018 . Na stronie tej znajduje się Formularz zgłoszeniowy. Aby wziąć udział w Plebiscycie, Zgłaszający musi się zarejestrować, podając następujące dane kandydata: imię i nazwisko, stopień instruktorski, adres e-mail oraz numer telefonu, przydział służbowy oraz numer w ewidencji ZHP.  
 7. Zgłaszający nie może zgłosić samego siebie do Konkursu.
 8. Czas trwania konkursu i etapy głosowania:
 9. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.2018r. o godzinie 8:00:00 i kończy w dniu 22.09.2018 r. podczas Gali Finałowej.  
 10. Konkurs składa się z trzech etapów:
  Etap I – zgłoszenia do Konkursu – rozpoczyna się w dniu 11.07.2018 r. o godzinie 8:00:00 i trwa do dnia 31.08.2018 r. do godziny 23:59:59.
  Etap II – weryfikacja zgłoszeń i obrady Kapituły Plebiscytu wyłaniające 5 nominowanych w każdej z kategorii, rozpoczynające się 05.09.2018 r. i trwające do 09.09.2018 r.
  Etap III – ogłoszenie listy nominowanych w każdej z kategorii na stronie internetowej www.lodzka.zhp.pl oraz na fanpage’u ZHP Chorągwi Łódzkiej w dniu 17.09.2018 r.
  Etap IV – głosowanie na nominowanych w każdej kategorii za pomocą formularza do głosowania dostępnego na stronie www.lodzka.zhp.pl odbędzie się w dniach : 17-21.09.2018 r. (do godz. 20:00)
 11. Ważne będą Zgłoszenia nadesłane poprzez stronę www.lodzka.zhp.pl.kamyki2018w terminie od dnia 11.07.2017 r. od godziny 8:00:00 do 31.08.2018 r. do godziny 23:59:59. Organizator w ciągu 7 dni od chwili zakończenia przyjmowania zgłoszeń skontaktuje się z każdym kandydatem w celu uzyskania zgody na dalszy udział w Plebiscycie. W szczególności Organizator ma prawo odmówić przyjęcia do Plebiscytu Zgłoszenia lub usunąć je z Plebiscytu w sytuacji, w której jego treść naruszałaby dobre imię osób trzecich, dobre obyczaje, prawa osób trzecich bądź pozostawała w sprzeczności z powszechnie obowiązującym prawem, jak również takich, które dotyczą Kandydatów, z którymi Organizatorowi nie uda się skontaktować w terminie 7 dni od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń i uzyskać zgody na dalszy udział w Plebiscycie.  
 12. W sytuacji odmowy Kandydata uczestnictwa w Plebiscycie Organizator nie ma obowiązku skontaktowania się ze Zgłaszającym i powiadamiania go o tym fakcie, zaś dane Zgłoszenie jest odrzucane.

Wyłonienie zwycięzców:  

 1. Wyłonienie zwycięzców następuje w drodze głosowania. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem formularza do głosowania zamieszczonego na stronie lodzka.zhp.pl/kamyki2018. Szczegóły głosowania podane będą przy formularzach do głosowania.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Gali Finałowej Plebiscytu dnia 22.09.2018 r.  
 3. Na Galę Finałową zostaną zaproszeni wszyscy nominowani.  

 

IV. NAGRODY

 1. Zwycięzcom w każdej kategorii przyznane zostaną nagrody.
 2. Poza nagrodą Organizator przyzna także Statuetki wszystkim zwycięzcom Konkursu. Statuetki zostaną wręczone podczas Gali Finałowej wraz z imiennymi dyplomami.

 V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszających i Kandydatów jest ZHP Chorągiew Łódzka. Dane osobowe wykorzystane będą w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji Zgłaszającego, wydania Nagrody Zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Plebiscytu:  
 2. na stronie internetowej i fanpage’u ZHP Chorągwi Łódzkiej  
 3. mediom i dziennikarzom, w celach ściśle związanych z informowaniem o Plebiscycie oraz informowaniem o udziale danego Nominowanego w Plebiscycie.  
 4. Organizatorom innych plebiscytów i konkursów promujących kadrę ZHP, do których Organizator uzna za stosowne zgłoszenie nominowanego bądź laureata Plebiscytu KAMYKI 2018. W takim przypadku każdorazowo niezbędna jest zgoda osoby zgłaszanej na przekazanie danych osobowych danym organizatorom.  
 5. Podanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Plebiscytu jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w Plebiscycie. Nie podanie tych danych lub podanie danych nieprawdziwych uprawnia Organizatora do usunięcia zgłoszenia z Plebiscytu na każdym jego etapie. 

 VI. NARUSZENIE ZASAD REGULAMINU

 1. W przypadku naruszenia przez Zgłaszającego lub Kandydata zasad określonych w Regulaminie, Kandydat może zostać wykluczony z dalszego uczestniczenia w Plebiscycie.  
 2. Wykluczenie z uczestnictwa w Plebiscycie i pozbawienie prawa do Nagrody ma miejsce w szczególności w przypadku ujawnienia, że Zgłaszający lub Nominowany nie spełnia warunków określonych w §2 Regulaminu. 


VII. PUBLIKACJA REGULAMINU

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie ZHP Chorągwi Łódzkiej w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 19 oraz na stronie www.lodzka.zhp.pl 

KONTAKT

Jeśli masz pytania dotyczące Plebiscytu KAMYKI 2018, kontaktuj się proszę z szefową plebiscytu:

phm. Anna Fajst
anna.fajst@zhp.net.pl